Personlighetstester där individer placeras i kategorier har blivit alltmer populära de senaste åren. Inte minst på arbetsplatser som behöver stärka samarbetet genom en ökad förståelse för varandra. Den typen av test kan dock försvåra den interna dynamiken mellan kollegor.

Debatten om personlighetstester har gått varm de senaste åren. Bland annat har testens funktionalitet ifrågasatts.

– Krasst kan man konstatera att det saknas starka vetenskapliga argument för att personlighetstest som kategoriserar individer efter färger eller bokstavskombinationer verkligen ger så mycket som vi tror, säger Johan Grant, organisationskonsult och doktor i psykologi. Han utvecklar:

– Forskning visar att personlighet inte spelar så stor roll som vi tror i arbetssammanhang. Visst är det viktigt att förstå sina kollegor, men man tenderar att övervärdera personlighet och undervärdera kontext – något som blir väldigt tydligt i de här kategoriserande testerna.

Läs mer: Så hjälper IDI företag att stärka samarbetet.

Fokus på agerande – inte personlighet

Tillsammans med Thomas Larsson, även han organisationskonsult, driver Johan Grant bolaget IDI Profiling som äger instrumentet IDI, Interpersonal Dynamics Inventory. Ett personlighetstest som istället för att berätta vem en individ är, visar hur individen uppfattas i en specifik situation.

– När vi har en etikett på en person tenderar vi människor att förklara ett agerande utifrån personligheten, men två personer med samma personlighetstyp agerar eller uppfattas inte likadant. Kategoriserandet kan sätta stopp för en mer riktig förståelse av den andra personen, och därmed också möjligheten till ett bättre samspel, säger Johan Grant.

Läs mer: Så fungerar IDI.

Snabbt svar med digital databas

I IDI får testpersonen först svara på hur den tror att hen upplevs av sina kollegor eller medarbetare. Sedan får kollegorna svara på hur de upplever testpersonen, som kan vara en kollega eller chef. Svaren vägs mot 60 000 andra svenska IDI-användares svar som samlats i en digital databas. Databasen ger direkt ett svar på hur testpersonen upplevs utifrån tre dimensioner – upplevd tydlighet, tillgänglighet och anpassning. Johan Grant har ansvaret för att instrumentet kontinuerligt utvecklas och metoden förfinas.

– Det som är intressant för en arbetsplats är hur du uppfattas av dina kollegor i ett specifikt sammanhang. Om du vet hur du uppfattas kan du också anpassa ditt beteende så att samarbetet med dina kollegor blir ännu bättre, säger Thomas Larsson, vd på IDI Profiling. Han utvecklar:

– Om du till exempel är väldigt drivande i hur du leder ett förändringsprojekt kan du av intressenterna uppfattas som självupptagen, och som att du inte riktigt bryr dig om verksamheten som den är idag. Det kan leda till att de tappar förtroendet för dig och därför ställer sig på bromsen. IDI kan visa på detta och du kan då, utifrån en bättre förståelse för dynamiken i sammanhanget, förändra ditt beteende.

Thomas Larsson, VD på IDI Profiling, deltog i februari 2019 på SWEGC (Swedish Global Conference) i Seoul där han höll en föreläsning om hur man kan utveckla sin kompetens i samarbete och samspel.

Se föreläsningen här:

Genom att förstå sina egna och andras styrkor blir det möjligt att utveckla och stärka samarbetet på arbetsplatsen. – Organisationer är i alla sina olika delar otroligt komplex Genom att stärka alla individers kunskap om de egna styrkorna och andras kompletterande styrkor så är det möjligt att utveckla en värdeskapande verksamhet, säger Thomas Larsson, VD för IDI Profiling.

Vi når Thomas precis innan hans resa till Korea där han bland annat ska föreläsa på motsvarigheten till Ted Talks, om svenskt ledarskap och hur IDI används för att stärka samarbetet mellan individer i deras yrkesutövning.
– Det finns ett stort intresse där för hur vi arbetar tillsammans i en mindre hierarkisk organisation. Här i Sverige är vi duktiga på att ta till vara på teamet som kan driva en organisation framåt och fatta beslut medan chefen kanske har en mer tillbakadragen roll, säger Thomas.

IDI tar sin utgångspunkt i människan, vilken roll hen har och vilka erfarenheter hen samlat på sig. – Många gånger så kopplas personlighet till vad organisationen anser att individen passar för, vilket faktiskt inte stämmer, det finns en rad studier som motbevisar detta. Vi har alla kapacitet att klara av en rad olika roller. Utmaningen är vår hjärna. Den är i grunden lat vilket gör att vi väljer att göra det som vi känner oss bekväma och trygga med. Problemet med det är att det hindrar dig i din utveckling, säger Thomas.

IDI har utvecklat en modell som ger dig verktyg för att bättre förstå hur du påverkar andra människor, vilka styrkor du har och i vilka sammanhang du skulle behöva anpassa ditt beteende, och konstruktivt stötta andra. När gruppens unika styrkor blir tydliga så kan den också utvecklas tillsammans, missförstånd minskar och tolerans för varandras olikheter ökar.

Många företag har utvecklat en arbetsmiljö med fokus på att förankra alla beslut i sin organisation, och det ses som en stark faktor för företagets framgångar. – Men konsensussökande kan också vara en nackdel. Det finns en risk att den som har en avvikande uppfattning tystnar. De flesta människor vill inte vara den som uppfattas som besvärlig och krånglig. Det är en balansgång att å ena sidan ta hänsyn till att gruppen fungerar och samtidigt ge varje individ i teamet möjlighet att uttrycka avvikande uppfattningar, säger Thomas.
Han menar att det är viktigt att faktiskt uppmuntra människor till att vara sig själva och våga säga vad man tycker. Allt för stor försiktighet kan vara en nackdel. – Vi har skapat miljöer som uppmuntrar smidighet och samarbetskompetens, vilket är en nyckel till framgång. Utmaningen är att inte samtidigt tysta individer utan skapa ett öppet klimat där alla kan komma till tals. En öppen och bra dialog är helt avgörande för en framgångsrik arbetsmiljö. I många fall handlar det om att kunna ge kritik och samtidigt ta emot den utan att för den skull känna sig kränkt.
Han påpekar också att det är stor kompetensbrist i en rad olika branscher, vilket leder till att arbetsgivaren måste ta hand om och utveckla den personal man har.

Många svenska företag verkar internationellt och IDI har därför utvecklat sitt verktyg så att det idag finns tillgängligt på 22 språk. – Våra licensierade samarbetspartners är personer som i sitt yrke hjälper andra att utvecklas. De jobbar som konsulter, coacher, chefer, HR-stöd, kommunikations- och säljtränare, chefsutvecklare och psykologer. IDI-profilen skapas av data från andra som möter dig, till exempel i din yrkesroll. Vi använder profilen som en utgångspunkt och den blir en ”karta” som kan hjälpa dig att skapa bra möten. Vi och våra partners har som mål att du ska bli ännu bättre på att samarbeta, säger Thomas.

I KORTHET … IDI – INTERPERSONAL DYNAMICS INVENTORY

IDI mäter en persons beteende i tre dimensioner. Den första visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att aktivt påverka andra. Den andra mäter den grad av känslomässig kontakt som personen upplevs sträva efter. Dessa två dimensioner kan ställas mot varandra i en matris, som då beskriver fyra så kallade grundbeteendestilar. Den tredje – Adaptability – mäter hur mycket en person upplevs förändra/ anpassa sitt beteende för att möta andras behov i olika situationer. Att kunna anpassa sitt beteende till andra människors behov i olika situationer påverkar samarbetsförmågan och den personliga effektiviteten. Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla. Den första versionen av IDI utvecklades i USA på 1970-talet i USA av Dr Richard E Zackrison. Det byggde vidare på Dr David W Merrills och Dr James W Taylors teorier om sociala stilar. Syftet med deras ursprungsstudier var bland annat att söka samband mellan beteendestil och effektivitet hos chefer. Deras forskning kullkastade de då rådande uppfattningarna om att det skulle finnas en bästa stil.

Hör vad de säger om den nytta de haft av vårt instrument hittills

Chefer med bättre självinsikt blir bättre ledare.

Läs artikeln här:
https://bit.ly/2MndJ53

Läs vad Anders Sjöberg skriver om personlighetstester och kom ihåg att IDI inte är ett sådant. En IDI-profil säger ingenting om din personlighet, men ger dig information om hur människor i din omgivning uppfattar dig och hur dom upplever samarbetet med dig. Med koll på det har du lättare att prata med dem och få relevant feedback om vad du kan göra för att bli ännu bättre.

https://bit.ly/2N567R7

Här är testet – som avslöjar hur andra uppfattar dig

Det kan låta obehagligt, ett test som avslöjar vad andra tycker om ditt beteende. Men i många organisationer är det precis vad som behövs, när du vet hur din omgivning upplever dig kan du också arbeta upp förmågan att samarbeta.

Personlighetstester kan vara väldigt värdefulla i utvecklingsinsatser inom organisationer. Med större förståelse för hur personer fungerar kan man utveckla verksamheten på ett realistiskt och effektivt sätt. I dag finns en uppsjö av tester och instrument, och det kan vara svårt att veta vilket som passar just din organisation bäst och vad som egentligen fungerar.

Fokus på hur andra upplever ditt beteende

Ett av de företag som tillhandahåller ett sånt här test är IDI Profiling och deras angreppssätt skiljer sig från mängden. De fokuserar nämligen på hur andra upplever ditt beteende snarare än hur du beskriver dig själv. Instrumentet IDI tillhandahålls endast av certifierade och kompetenta handledare som sätter resultatet i ett sammanhang och hjälper dem som gjort testet att gå vidare med resultatet.

”Ofta är man omedveten om hur ens beteende påverkar andra. Med IDI kan man öka den medvetenheten för att sedan utveckla förmågan att samarbeta och samspela, säger Thomas Larsson”, vd på IDI Profiling.

Detta är dock inget test man gör för att kartlägga individer i en organisation. Det är främst till för utveckling för de som har extra stort behov av att samspela väl med andra.  Det kan vara chefer, säljare, lärare eller konsulter.

”IDI är särskilt användbart för team där man vill utveckla samarbetet internt och externt”, säger Thomas Larsson.

Vilja att utvecklas är nödvändig

Thomas Larsson påpekar också vikten av att det finns en vilja att utvecklas från de som genomför testet.

”Är man inte intresserad av att jobba med resultatet spelar det ingen roll. Då har det ingen effekt”, menar han och fortsätter:

”Det är inte själva testet som står i centrum. Det är vad man gör med resultatet som är viktigt.”

Kravet på en egen insats från den som genomför testet är alltså väldigt viktigt. IDI Profiling arbetar efter en branschstandard om kvalitetssäkring som lägger lika mycket vikt på leverantörens ansvar som mottagarens.

”Vi låter inte alla som vill genomföra testet göra det. Om våra handledare misstänker att en eventuell kund inte kommer att dra sitt strå till stacken tar vi ett samtal med dem om det så att kunden förstår sin del”, förklarar Thomas Larsson.

Handledning hela vägen

En av IDI Profilings starka sidor är att man får hjälp hela vägen. De välutbildade handledarna ser till att du nyttjar testets resultat fullt ut och genom insikten du får om hur andra upplever ditt beteende kan du förbättra din förmåga till samspel och samarbete.

”Individernas faktiska samspelsförmåga är en viktig del av organisationens förmåga att lösa sina uppgifter. När den förbättras ökar också organisationens kollektiva intelligens”, avslutar Thomas Larsson.