Kontextdriven medarbetarutveckling

IDI, Interpersonal Dynamics Inventory, är en plattform för att vårda och utveckla social intelligens genom att sätta fokus på en individs funktionella roll i en arbetskontext.

Vår utgångspunkt är att social intelligens inte är en medfödd talang utan en uppsättning kontextkänsliga färdigheter som kan läras och utvecklas.

Funktionella rollen
Tusentals framåttänkande organisationer väljer IDI för att utveckla sina ledare och medarbetare

40

Länder

4000+

Organisationer

170 000

Användare

22

Språk

1.2m

Blanketter ifyllda

83.3m

Frågor besvarade

En specifik startpunkt

Vill du utveckla din sociala intelligens är bra att veta var du ska börja. 

Med IDI startar utvecklingsresan med insikter om hur du agerar i din roll, så som du uppfattas av de personer du arbetar med i din arbetskontext. IDI ger insikter om vilka färdigheter du redan behärskar och vilka du kan behöva utveckla.

IDI Profil

Inventering av sociala färdigheter

IDI Plattformen består av tre delar. Den ena delen, IDI Profil, är ett avancerat psykometriskt verktyg som inventerar interpersonella (sociala) färdigheter för individer och grupper i en organisation.

En IDI Profil ger information från två olika perspektiv:

1. Självskattning, individen bedömer hur den tror att andra uppfattar hen i sin roll. Detta (interna perspektiv) speglar en individs egna tankar, upplevelser och känslor och belyser avsikterna bakom deras handlingar.

2. Skattning från andra personer, (aggregerad till en anonym och värdeneutral datapunkt) om hur de uppfattar individen när de arbetar tillsammans. Detta (externa perspektiv) belyser utfallet av individens handlingar och visar den roll individen tar i sammanhanget.

IDI Profil inventerar en individs interpersonella färdigheter i sin funktionella roll i ett specifikt arbetssammanhang. En persons funktionella roll beskriver det dynamiska samspelet mellan:

1. Jag, den personliga/individuella identiteten.
2. Vi, det interpersonella/gruppdynamiken.
3. Det, det opersonliga/arbetsuppgiften.

IDI Profil mäter tre oberoende dimensioner som är viktiga för att förstå hur individer interagerar med andra, hur de närmar sig uppgifter och anpassar sig till förändrade situationer på arbetsplatsen. De tre måtten är:

1. Directiveness – ger information om hur en individ balanserar sitt fokus mellan att effektivt förmedla sina idéer och att vara mottaglig för andras åsikter.

2. Affiliation  – visar hur individen upprätthåller balansen i samarbetet mellan att fokusera på arbetsuppgifterna och att bygga positiva relationer.

3. Adaptability – visar hur personen balanserar sitt fokus mellan att vara tydlig med sina egna behov och visa uppmärksamhet på andras behov och perspektiv.

Att skapa en IDI Profil tar cirka 15 minuter.

1. Registrera dig!
2. Välj en roll som du vill belysa.
3. Slutför din självskattning.
4. Bjud in andra att beskriva dig.
5. När de svarat är din IDI Profil är färdig att levereras av en behörig handledare.
6. Lär dig mer i IDI Academy.

IDI Academy

Utveckling av sociala färdigheter

IDI Academy erbjuder en personlig utvecklingsresa genom att använda mikrokurser som bygger på systemteori, aktionsforskning, utvecklings-, kognitiv-, social- och beteendepsykologi, integrerade med IDI Profil. IDI Academy bryter ner komplexa koncept i enklare och mer begripliga komponenter och ger ett kraftfullt och personligt stöd till individer att, utifrån sin IDI Profil, utveckla sina sociala färdigheter i sina olika roller på jobbet. 

Kombinationen IDI Profil och IDI Academy möjliggör ett individanpassat lärande på ett unikt och nytt sätt. Individer kan förstå sin unika sociala färdigheter – genom dimensionerna Directiveness, Affiliation, och Adaptability i relation till ett antal olika ämnen – och skräddarsy sina utvecklingsinsatser därefter.

IDI Academy bygger bland annat på insikten om fundamentala och systematiska fel i mänskligt tänkande och interaktion. Med data från IDI Profil, blir dessa fel inte bara mer identifierbara utan också direkt applicerbara på en individs personliga och professionella utveckling.

IDI Academys läroplan är utformad för att omvandla dessa insikter till praktisk kunskap, som gör det möjligt för individer att förstå och navigera i den komplexa interpersonella dynamiken på ett effektivt sätt.

Modulen Medvetenhet fokuserar på att lägga grunden för den kunskap som är nödvändig för alla sociala interaktioner. Användaren lär sig om hjärnans struktur och kapacitet och om begreppen mindset och intentioner som är avgörande för att förstå sig själv och andra.

Denna modul syftar till att hjälpa individer att känna igen tanke- och beteendemönster hos sig själva såväl som hos sina kollegor och belysa systematiska fel i tänkandet som kan undergräva effektiv social interaktion. Den fördjupar sig i sinnets komplexitet och den effekten av olika kognitiva bias (feltänkande) och hur dessa systematiska fel påverkar uppfattningar, beslut och interaktioner på arbetsplatsen.

Genom att undersöka orsakerna till dessa kognitiva feltänk, utrustar modulen individer med kunskap för att känna igen och mildra deras inverkan på dynamiken i samarbete.

I modulen Handlingar flyttas fokus till de praktiska implikationer av ens beteende på arbetsplatsen. Användare lär sig om effekterna av sina handlingar och de beteendejusteringarna som kan behöva göras för att nå önskat utfall.

Modulen Handlingar tar bland annat upp effekten av det så kallade Fundamentala attrubutionsfelet; Att vi tenderar att se oss själva primärt i ljuset av våra avsikter, som är osynliga för andra, medan vi ser andra främst i ljuset av deras handlingar, som är allt som är synligt för oss. 

Genom att belysa denna diskrepans uppmuntrar modulen individer att anta en mer balanserad och empatisk strategi för att utvärdera arbetsplatsens dynamik och att kritiskt bedöma det egna agerandet och dess effekter.

Modulen Reflektion fördjupar sig i den reflektionskapacitet som krävs för att initiera och upprätthålla kontinuerlig personlig och organisatorisk utveckling. Den utforskar vad som utgör behovet av förändring, vad som möjliggör den och vad som i slutändan driver den, och betonar vikten av reflektion och perspektivförflyttningar.

Användaren får verktyg att kritiskt utvärdera befintliga normer och praxis, identifiera områden för utveckling och implementera strategier för förändring. Man får verktyg att omfamna tvetydighet, anpassa sig till nya omständigheter och övervinna sitt eget motstånd mot förändring.

Genom att främja en miljö som värdesätter kontinuerligt lärande och anpassning, syftar IDI Akademin till att göra individer mer än bara är resilienta till förändring som de utsätts för utan också till aktiva förändringsagenter i sina organisationer.

När du har fått din IDI Profil fortsätter din resa i IDI Academy. En kurs i IDI Academy tar 5-10 min att genomföra. Så här går det till:

1. Välj en modul och kategori att börja med.
2. Välj en mikrokurs att studera.
3. Läs igenom alla delar och svara på Quiz.
4. Grattis! Du har tagit det första steget.
5. Fortsätt med en ny kurs i samma kategori.
6. Eller välj att fortsätta i en ny kategori/modul.

IDI Progress

Följ dina framsteg

IDI Plattformens förankring i konstruktiv utvecklingspsykologi erbjuder ett unikt individualiserat stöd för personlig och professionell utveckling. Syftet är att förbättra individers proaktiva kapacitet (Agens) genom att öka deras förmåga att hantera komplexitet, autonomi och samspel i sociala sammanhang.

Genom att kombinera IDI’s fokus på Directiveness, Affiliation, and Adaptability med stadierna inom konstruktiv utvecklingsteori, kan individer få en djupare förståelse för orsakssamband och en ökad förmåga att bli mer effektiva i sitt samspel med andra.

Konstruktiv utvecklingspsykologi, som har utvecklats av Robert Kegan baserat på tidigare arbeten av bland andra Lawrence Kohlberg, beskriver de stadier genom vilka individer utvecklas när de konstruerar en mer komplex förståelse av sig själva, andra och världen omkring dem. Denna utveckling gör det möjligt för individer att navigera i allt mer komplexa sociala miljöer med större effektivitet och anpassningsförmåga. De fem stadierna är:

Impulsivt Sinne: Fokus på omedelbara behov och impulser, vanligt i tidig barndom.

Imperialt Sinne: Självcentrerad medvetenhet om personliga behov och önskemål, accentueras i ungdomsåren, men 6 % av den vuxna befolkningen faller in i detta stadium.

Socialiserat Sinne: Utvecklad medvetenhet om relationer och samhällets normer, 58 % av den vuxna befolkningen faller in i detta stadium.

Självförfattande Sinne: Utveckling av ett personligt värdesystem, som vägleder beslutsfattande och oberoende, 35 % av den vuxna befolkningen faller in i detta stadium.

Självtransformerande Sinne: Erkännande av flera perspektiv och världens komplexitet. Återspeglar djup förståelse och sammanhang, mindre än 1 % av den vuxna befolkningen faller in i detta stadium enligt Kegan.

Konstruktiv utvecklingsteoris koncept av självförfattande, där individer blir kapabla att styra sina liv enligt sina värderingar och övertygelser, har en koppling till IDI:s dimension Directiveness.

Att balansera Directiveness kan hjälpa individer att framföra sina egna tankar, känslor och idéer mer effektivt, vilket reflekterar ett högre utvecklingsstadium där de inte bara reagerar på sin omgivning utan aktivt formar den.

På högre utvecklingsstadier erkänner individer vikten av ömsesidigt beroende, att balansera sina behov med andras. IDI:s dimension Affiliation understryker vikten av att skapa och vårda relationer, en kritisk aspekt av att navigera i komplexa sociala sammanhang.

Genom att utveckla sin förmåga att balansera Affiliation, kan individer främja djupare relationer och bidra till samarbetsvänliga miljöer.

När individer framskrider på sin utvecklingsresa förbättras deras förmåga att hantera komplexitet och tvetydighet. IDI’s dimension Adaptability bidrar till att utveckla denna kapacitet. Genom att uppmärksamma individer på deras beteenden i olika roller kan de lära sig att utveckla nya strategier för att flexibelt balansera egna och andras behov i olika situationer.

Denna flexibilitet är ett kännetecken för avancerade utvecklingsstadier, där förmågan att uppfatta och integrera flera perspektiv är avgörande.

Att sätta IDI inom ramen för Konstruktiv utvecklingspsykologi möjliggör ett strukturerat tillvägagångssätt för personer att utveckla en större känsla av kontroll och inflytande (High Agency) över interpersonell dynamik.

Det erbjuder en väg för individer att utvecklas från att vara ”offer för omständigheter” till att proaktivt och aktivt påverka och forma sina sociala världar.

Denna synergi mellan IDI och Konstruktiv utvecklingsteori underlättar inte bara livet för enskilda individer utan förbättrar också dessa individers förmåga att bidra positivt till organisatorisk och samhällelig förändring.

Uppnå High Agency

Agera avsiktligt och effektivt

Syftet med IDI är att utveckla social intelligens och hjälpa individer att utveckla en mer nyanserad förståelse för hur deras bidrag till interpersonell dynamik påverkar deras förmåga att agera med High Agency i olika situationer.

High agency är en term som används inom psykologi och personlig utveckling för att beskriva en individs proaktiva förhållningssätt till livet, kännetecknat av en känsla av kontroll och förmåga att fatta beslut om vad man vill eller behöver och kapacitet att agera för att möta dessa behov.

Individer med High agency engagerar sig aktivt i att forma sin väg snarare än att passivt uppleva livet. De tar initiativ, är lösningsfokuserade och uthålliga i att övervinna hinder istället för att passivt acceptera sina omständigheter.

IDI’s plattform med IDI Profil och IDI Academi baseras på konceptet High agency och är designat för att främja utvecklingen av beteenden och tankesätt som gynnar individer i en arbetskontext.

Att med stöd av vår plattform förbättra sin förmåga att balansera Directiveness, Affiliation, och Adaptability, leder till High agency. det kommer att väsentligt ökar individens förmåga att påverka, skapa kontakt med andra och anpassa sig till varierande sociala behov och situationer.

Byggd för alla i organisationen

Ett holistiskt synsätt på människors utveckling som möjliggör en enad organisationskultur.

Medarbetare

IDI hjälper individer att öka medvetenheten om sig själva och andra samt utveckla förmågan att hantera komplexitet, autonomi och samspel i sociala sammanhang.

Ledare

IDI hjälper ledare att utveckla ett mer medvetet ledarskap som gör det möjligt att omvandla individuell potential till engagerad kollektiv prestation.

Team och grupper

IDI gör det möjligt för grupper att utvecklas med hjälp av ett värdeneutralt gemensamt språk och öka medvetenheten om teamets interpersonella dynamik.

Organisationen

Genom IDI får organisationer bättre förståelse för organisationens interpersonella kultur, vilket kan stärka den organisatoriska medvetenheten.

Våra planer

Välj en lösning som fungerar för dig som individ, din grupp eller organisation och låt oss hjälpa dig att komma igång direkt eller skräddarsy en lösning för just dina behov.​

Individual

Starta din utvecklingsresa med en IDI-profil och ditt IDI-konto.

Starts at $199

Group

Allt du behöver för att få igång ditt team snabbt och smidigt.

Starts at $249/user

Business

Strategiskt stöd och vägledning för att få igång din medarbetarutveckling.

Starts at $299/user

Enterprise

Dedikerad expertis och support skräddarsytt för dina unika behov.

Contact us for pricing

Bli en
IDI Handledare

Bli en licensierad IDI-handledare och få tillgång till en unik och kraftfull plattform för utveckling av människor. Som handledare får du stöd att använda IDI på ett mångfacetterat sätt för att hjälpa individer, team och organisationer att utvecklas på riktigt.

Handledare

Bli en licensierad IDI-Handledare och få tillgång till en kraftfull plattform.

Rulla till toppen