Kontextdriven medarbetarutveckling

IDI är en utvecklingsplattform som använder den aktuella kontexten som utgångspunkt för att utveckla social intelligens på arbetsplatsen. IDI gör det möjligt för individer att öka sin samarbetskapacitet med handlingsbara insikter från hur andra upplever dem i deras olika roller i olika arbetssammanhang.

Fokus på rollen i en arbetskontext

Vår utgångspunkt är att social intelligens inte enbart bestäms av en persons personlighet utan också påverkas av dynamiken och förväntningarna i den professionella miljön. 

Det vi menar med en roll är en syntes mellan individen och dennes samverkan med andra i arbetet med en arbetsuppgift.

IDI fokuserar på det som uppstår i mitten, den funktionella rollen. IDI ger alltså värdefull information om en individs sätt att interagera utifrån omständigheterna i det specifika sammanhanget.

En specifik startpunkt

Att utveckla sin sociala intelligens kan vara utmanande. En svårighet är att veta var man ska börja, en annan är att veta vilka samarbetsfärdigheter man behöver förbättra och på vilket sätt. 

Med IDI startar utvecklingsresan med insikter om hur individen för närvarande agerar i sin roll, så som den uppfattas av de personer den arbetar med i ett specifikt arbetssammanhang.

Riktad utveckling

Med insikter från IDI kan individer fokusera sina ansträngningar på specifika förbättringsområden, vilket möjliggör effektivare kompetensutveckling. Detta riktade tillvägagångssätt hjälper dem att växa personligt och professionellt inom de områden som har mest inverkan på deras sociala intelligens. 

Kontextuell förståelse

Det unika tillvägagångssätt IDI använder tar särskild hänsyn till det arbetssammanhang där individen verkar, vilket ger en nyanserad förståelse för deras beteenden inom den miljön. 

IDI fångar information om individens interaktioner med kollegor samt förhållningssätt till uppgifter och samarbete. IDI ger framför allt insikt om hur väl man lever upp till sina intentioner i rollen.

Detta skapar en kontextmedvetenhet som gör det möjligt för alla att skräddarsy sina utvecklingsinsatser utifrån sin specifika arbetssituation.

Tusentals framåttänkande organisationer väljer IDI för att utveckla sina ledare och medarbetare

40

Länder

4000+

Organisationer

170 000

Användare

22

Språk

1.2m

Blanketter ifyllda

83.3m

Frågor besvarade

Du får stöd att nå din fulla potential på jobbet

På vår plattform använder vi dessa fem primära principer för att ge dig det stöd du behöver för att nå dina mål.

Intentioner vs handlingar

Du får inblick i hur andra uppfattar dig i din roll i arbete och lär dig om de systematiska misstolkningar som omedvetet uppstår mellan dina intentioner och utfallet av dina handlingar.

educative-toys-maths

Samarbetsfärdigheter

IDI vidgar dina vyer och utökar din verktygslåda. Du förfinar dina befintliga samarbetsfärdigheter och lägger till nya genom att lära dig om de unika bidrag människor med andra färdigheter än dina gör i olika sammanhang.

Funktionella roller

Varje social arbetssituation har sin egen speciella uppsättning förväntningar på det "rätta" sättet att uppträda. Dessa förväntningar blir synliga med IDI och du lär dig om de olika funktionella roller du och andra tar i olika arbetssituationer.

Perspektivväxling

Att växla perspektiv är en avsiktlig process. Det är förmågan att uppfatta en situation eller förstå ett koncept ur alternativa synvinkar. Med IDI lär du dig förstå ditt eget och andras perspektiv bättre. Det stärker dina sociala band när du lär dig se mer av andra i dig själv.

Reflekterande praktik

Du får verktyg som hjälper dig att inta en mer öppen och nyfiken hållning till din egen verksamhet. IDI använder metodiskt reflekterande praktik för att öka din medvetenhet och engagera dig i en process av kontinuerlig utveckling och lärande.

Ökad medvetenhet

Självmedvetenhet och medvetenhet om andra bidrar till en positiv arbetsmiljö, effektiv kommunikation, starkare relationer och förbättrat samarbete. Dessa färdigheter gynnar inte bara individer utan förbättrar också gruppers effektivitet och bidrar till en tillitsfull organisationskultur.

Självmedvetenhet

Självinsikt är förmågan till introspektion och förmågan att känna igen sig själv som individ. Att kunna reflektera över dina egna tankar och resultatet av dina handlingar som de uppfattas av andra ökar din självmedvetenhet. Med IDI blir du mer självmedveten och kan fatta mer välgrundade beslut som kommer att gynna både dig själv och andra.

Medvetenhet om andra

Medvetenhet om andra eller interpersonell medvetenhet, är förmågan till empati med andra och förståelse för deras perspektiv. Att vara medveten om hur andra kan se på en uppgift hjälper dig att bli mer effektiv i din interaktion med dem. IDI ökar din medvetenhet om andras motiv genom att fästa din uppmärksamhet på de ledtrådar de hela tiden lägger ut i samarbetet med dig.

Hur fungerar IDI?

IDI använder normrefererade bedömningar för att mäta andras perspektiv på dig i tre olika – värdeneutrala – dimensioner. Skalan baseras på hur ofta eller sällan du visar de tre uppmätta dimensionerna i ett visst sammanhang, relaterat till en unik norm för det land du verkar i.

Balansera din förmåga att förespråka och att undersöka

DIRECTIVENESS

Balanserad Directiveness är konsten att effektivt förmedla idéer och åsikter och samtidigt vara öppen för olika perspektiv.

I väl fungerande samarbete är det viktigt att hitta en balans mellan att förespråka sina åsikter och att genuint fråga om andras idéer. Denna färdighet är avgörande för att främja sund dialog, uppmuntra mångsidigt tänkande och driva innovation inom team. Genom att använda IDI för att bemästra att balansera directiveness som färdighet kan individer bygga förtroende, främja samarbete och skapa en miljö som värderar och inkluderar olika perspektiv.

Balansera fokus mellan människor och arbetsuppgifter

AFFILIATION

Balanserad Affiliation är förmågan utföra uppgifter och samtidigt utveckla positiva relationer med de människor du arbetar med.

Även om det är avgörande att uppnå målen, kan det ha skadliga effekter på teamdynamiken och den totala produktiviteten om man överdriver sitt uppgiftsfokus och försummar det mänskliga samspelet. Att prioritera upprättandet av kontakt med andra, förstå kollegornas behov och skapa en stödjande arbetsmiljö främjar samarbete och medarbetarengagemang. Att använda IDI för att lära sig att balansera fokus på människor och uppgifter bidrar till en harmonisk arbetsmiljö som främjar både individuell och organisatorisk framgång.

Fördela uppmärksamhet mellan dig själv och andra

ADAPTABILITY

Balanserad Adaptability handlar om att vara medveten om sina egna behov samtidigt som man är uppmärksam på andras behov och perspektiv.

När vi arbetar med gemensam uppgift, är vi ibland väldigt uppmärksamma på andras avsikter och önskningar. Sådana beteendemässiga tendenser att ”ta hänsyn om andras behov” gör att vi lätt kan ta över andras mentala tillstånd och därför reagera på ett sammanhangsanpassat sätt. Parallellt med att ta hänsyn till andra är det lika viktigt att ta hand om sig själv och sina egna unika behov. När du använder IDI får du lära dig att uppmärksamhet i sociala arbetssammanhang är en dynamisk beteendemässig och kognitiv process som kan användas flexibelt beroende på situation. Att bemästra denna färdighet främjar flexibilitet, motståndskraft och skapar en balans mellan personliga behov och kollektiva framgångar.

Byggd för alla i organisationen

Ett holistiskt synsätt på människors utveckling som möjliggör en enad organisationskultur.

Medarbetare

IDI hjälper individer att kontinuerligt utveckla sitt dynamiska mindset samt öka sin medvetenhet med personligt anpassade planer.

Ledare

Ett medvetet ledarskap gör det möjligt för ledare att omvandla individuell potential till engagerade kollektiva prestationer.

Team och grupper

Möjliggör diskussioner med ett värdeneutralt gemensamt språk och öka medvetenheten om teamets interpersonella dynamik.

Organisationen

Förstå sammansättningen av den interpersonella kulturen i din organisation. Möjliggöra organisatorisk medvetenhet.

Våra planer

Välj en lösning som fungerar för dig som individ, din grupp eller organisation och låt oss hjälpa dig att komma igång direkt eller skräddarsy en lösning för just dina behov.​

Individual

Starta din utvecklingsresa med en IDI-profil och ditt IDI-konto.

Starts at $199

Group

Allt du behöver för att få igång ditt team snabbt och smidigt.

Starts at $249/user

Business

Strategiskt stöd och vägledning för att få igång din medarbetarutveckling.

Starts at $299/user

Enterprise

Dedikerad expertis och support skräddarsytt för dina unika behov.

Contact us for pricing

Bli en IDI-Handledare

Bli en licensierad IDI-handledare och få tillgång till en unik och kraftfull plattform för utveckling av människor. Som handledare får du stöd att använda IDI på ett mångfacetterat sätt för att hjälpa individer, team och organisationer att utvecklas på riktigt.

Handledare

Bli en licensierad IDI-Handledare och få tillgång till en kraftfull plattform.

Rulla till toppen