IDI Academy

Utveckling av sociala färdigheter

IDI Academy erbjuder en personlig utvecklingsresa genom att använda mikrokurser som bygger på systemteori, aktionsforskning, utvecklings-, kognitiv-, social- och beteendepsykologi, integrerade med IDI Profil. IDI Academy bryter ner komplexa koncept i enklare och mer begripliga komponenter och ger ett kraftfullt och personligt stöd till individer att, utifrån sin IDI Profil, utveckla sina sociala färdigheter i sina olika roller på jobbet. 

Kombinationen IDI Profil och IDI Academy möjliggör ett individanpassat lärande på ett unikt och nytt sätt. Individer kan förstå sin unika sociala färdigheter – genom dimensionerna Directiveness, Affiliation, och Adaptability i relation till ett antal olika ämnen – och skräddarsy sina utvecklingsinsatser därefter.

IDI Academy bygger bland annat på insikten om fundamentala och systematiska fel i mänskligt tänkande och interaktion. Med data från IDI Profil, blir dessa fel inte bara mer identifierbara utan också direkt applicerbara på en individs personliga och professionella utveckling.

IDI Academys läroplan är utformad för att omvandla dessa insikter till praktisk kunskap, som gör det möjligt för individer att förstå och navigera i den komplexa interpersonella dynamiken på ett effektivt sätt.

Modulen Medvetenhet fokuserar på att lägga grunden för den kunskap som är nödvändig för alla sociala interaktioner. Användaren lär sig om hjärnans struktur och kapacitet och om begreppen mindset och intentioner som är avgörande för att förstå sig själv och andra.

Denna modul syftar till att hjälpa individer att känna igen tanke- och beteendemönster hos sig själva såväl som hos sina kollegor och belysa systematiska fel i tänkandet som kan undergräva effektiv social interaktion. Den fördjupar sig i sinnets komplexitet och den effekten av olika kognitiva bias (feltänkande) och hur dessa systematiska fel påverkar uppfattningar, beslut och interaktioner på arbetsplatsen.

Genom att undersöka orsakerna till dessa kognitiva feltänk, utrustar modulen individer med kunskap för att känna igen och mildra deras inverkan på dynamiken i samarbete.

I modulen Handlingar flyttas fokus till de praktiska implikationer av ens beteende på arbetsplatsen. Användare lär sig om effekterna av sina handlingar och de beteendejusteringarna som kan behöva göras för att nå önskat utfall.

Modulen Handlingar tar bland annat upp effekten av det så kallade Fundamentala attrubutionsfelet; Att vi tenderar att se oss själva primärt i ljuset av våra avsikter, som är osynliga för andra, medan vi ser andra främst i ljuset av deras handlingar, som är allt som är synligt för oss. 

Genom att belysa denna diskrepans uppmuntrar modulen individer att anta en mer balanserad och empatisk strategi för att utvärdera arbetsplatsens dynamik och att kritiskt bedöma det egna agerandet och dess effekter.

Modulen Reflektion fördjupar sig i den reflektionskapacitet som krävs för att initiera och upprätthålla kontinuerlig personlig och organisatorisk utveckling. Den utforskar vad som utgör behovet av förändring, vad som möjliggör den och vad som i slutändan driver den, och betonar vikten av reflektion och perspektivförflyttningar.

Användaren får verktyg att kritiskt utvärdera befintliga normer och praxis, identifiera områden för utveckling och implementera strategier för förändring. Man får verktyg att omfamna tvetydighet, anpassa sig till nya omständigheter och övervinna sitt eget motstånd mot förändring.

Genom att främja en miljö som värdesätter kontinuerligt lärande och anpassning, syftar IDI Akademin till att göra individer mer än bara är resilienta till förändring som de utsätts för utan också till aktiva förändringsagenter i sina organisationer.

När du har fått din IDI Profil fortsätter din resa i IDI Academy. En kurs i IDI Academy tar 5-10 min att genomföra. Så här går det till:

1. Välj en modul och kategori att börja med.
2. Välj en mikrokurs att studera.
3. Läs igenom alla delar och svara på Quiz.
4. Grattis! Du har tagit det första steget.
5. Fortsätt med en ny kurs i samma kategori.
6. Eller välj att fortsätta i en ny kategori/modul.

IDI Academy syftar till att konkretisera och göra de abstrakta och ofta förbisedda aspekterna av social intelligens relevanta och påtagliga.

Nedan beskriver vi några av ämnena i IDI Academy

Inlevelseförmåga (Theory of mind)

Theory of Mind är den gren av kognitiv vetenskap som undersöker hur vi skapar mentala modeller om oss själva och andra och hur vi använder dessa modeller för att förklara och förutsäga andra människors handlingar, vilket fungerar som ett av grundelementen för social interaktion.

Medvetande (Consciousness)

Medvetande, som enklast, är känsla och medvetenhet om inre och yttre existens. Vi kan tänka och agera bortom våra instinkter, drifter och vår prägling. Vi kan vara autonoma. Även om denna autonomi är en möjlighet, är den inte given. Vi måste lära oss utveckla den genom medvetna val.

Dynamiskt tankesätt (Growth mindset)

Ett dynamiskt tänkesätt är en övertygelse om att en persons förmågor och intelligens kan utvecklas och förbättras genom ansträngning, lärande och erfarenhet. Människor med ett dynamiskt tänkesätt ser utmaningar och motgångar som möjligheter till lärande och tillväxt, snarare än som misslyckanden.

Statiskt tänkesätt (Fixed mindset)

Ett statiskt tänkesätt är en övertygelse om att en persons förmågor och intelligens är statiska och inte kan ändras. Människor med ett statiskt tänkande ser sina förmågor som fasta egenskaper som inte går att ändra, och de undviker ofta utmaningar och nya erfarenheter eftersom de tror att de inte kommer att kunna lyckas med dem.

Reflekterande praktik

Reflekterande praktik är förmågan att reflektera över sina handlingar för att inta en kritisk hållning eller attityd gentemot sin egen och sina kollegors praktik och engagera sig i en process av kontinuerlig anpassning och lärande.

Perspektivtagande

Vårt dagliga liv är fullt av små, till synes obetydliga, interpersonella interaktioner. Dessa små interaktioner har en särskilt stark påverkan på arbetsplatsen när man arbetar med interna och externa intressenter i olika sammanhang. Förmåga att ta andras perspektiv är då avgörande för att utveckla social intelligens.

Funktionella roller och normer

Det finns många sätt som människor kan påverka vårt beteende, men kanske ett av de viktigaste är att närvaron av andra verkar skapa förväntningar. Vi förväntar oss inte att människor beter sig slumpmässigt utan att de beter sig på vissa sätt i särskilda situationer. Då dessa normer ofta är outtalade är de svåra att upptäcka och därför svåra att förhålla sig till.

Dolda fördomar

Dolda fördomar är de omedvetna eller implicita fördomar som en person kan böra på. Dessa fördomar är inte nödvändigtvis avsiktliga eller skadliga, men de kan ha en betydande inverkan på en persons beslutsfattande och beteende. Exempel på dolda fördomar inkluderar stereotyper, fördomar och antaganden som människor kan ha utan att vara medvetna om dem.

Defensiva rutiner

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Handlingsteorier

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Enkel- och dubbelloop-inlärning

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Användning och balansering av affiliation

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Användning och balansering av directiveness

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Användning och balansering av adaptability

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Gruppdynamik

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Konflikthantering

Läs mer i IDI Academy

Kom igång med IDI och få tillgång till ett brett utbud av mikrokurser som möjliggör din kontinuerliga tillväxt.

Rulla till toppen