IDI är ett digitalt verktyg
som ger dig insikt om hur
du upplevs i arbetet


När du förstår hur du upplevs kan du förbättra ditt samspel och bidra till en kultur av kreativitet, helhetssyn, sammanhållning och effektivitet.

Du får specifik information


Det andra ser av dig i en specifik kontext är inte din personlighet utan den roll du tar - just där!
Roll handlar om hur du tolkar din uppgift och vilken funktion och fokus du upplevs ha i arbetet.

Se dig själv genom deras ögon


En IDI-profil skapas av anonymiserad data från personer som du arbetar med i ett specifikt sammanhang. Du väljer själv dina respondenter. I vår plattform lämnar de data om hur de upplever dig i din roll.

Du får en bild av hur du upplevs i tre olika avseenden

IDI beskriver hur dina respondenter upplever dig i tre oberoende dimensioner som ger dig viktig information om hur du tar dig an din roll.

Hur drivande upplevs du?

Hur ofta upplevs du sträva efter att aktivt påverka människor eller projekt.

Hur personlig upplevs du?

Hur ofta upplevs du sträva efter att vara personlig och skapa känslomässig kontakt.

Hur uppmärksam upplevs du?

Var upplever andra att du lägger ditt fokus när du samarbetar med dem?

Vår produkt

Om IDI


Nurture Social Intelligence

I moderna organisationer ger man medarbetare och chefer stor frihet att, i mer eller mindre fasta konstellationer, lösa problem och skapa verksamhetsnytta. För att bli välfungerande behöver alla bidra med sin kompetens och sina perspektiv, lyssna på varandra och reflektera tillsammans.

För individer

IDI ger individer näring att utveckla sin sociala och kommunikativa förmåga för att i ännu högre grad bidra till kollektiv intelligens i de grupper och organisationer de verkar.

Teorierna bakom IDI

IDI är utvecklat för att vara relevant och användbart i arbetslivet. Det bygger på lång erfarenhet av praktiskt tillämpning och tvärvetenskapliga insikter från organisationslära, personlighetspsykologi, psykometri, pedagogik och socialpsykologi.

Kundcase

PMC

Kundcase

”Vi tror på den mänskliga kraften bakom varje innovation och utveckling. Vår bästa innovation är människan, IDI hjälper oss att utveckla den innovationen.”

Se case

Anticimex

Kundcase

”Vår största tillgång som företag är våra medarbetare och för att utveckla dem har vi satsat på ett starkt och tydligt ledarskap.”

Se case

Strängnäs Kommun

Kundcase

”Med stöd av IDI har vi fått ett hjälpmedel att stärka öppenheten och därmed tilliten till varandra, som i sin tur stärker vår förmåga till samspel.”

Se case
Se flera case

Kontakta oss!

Vill du veta mer eller komma igång? Hör av dig, vi hjälper dig hela vägen.