En robust vetenskaplig grund som omsätter teori till praktik

IDI:s vetenskapliga grund omfattar utvecklingspsykologi, aktionsforskning, kognitiv psykologi, behaviorism, socialpsykologi och närliggande teorier. Den skapar ett heltäckande ramverk för att utveckla och vårda social intelligens på arbetsplatsen

Vår vetenskapliga förankring säkerställer att vår utvecklingsplattform inte bara är en samling verktyg utan ett strukturerat tillvägagångssätt för att vårda social intelligens grundad i induktivt baserad forskning. Denna grund gör det möjligt för IDI att effektivt stödja individers kontinuerliga utveckling i sina professionella roller.

Nurturing Social Intelligence

På dagens dynamiska och sammanlänkade arbetsplats är förmågan att effektivt navigera i mellanmänskliga relationer avgörande för framgång. Social intelligens (SI) spelar en avgörande roll för att främja positiva arbetsrelationer, skapa sammanhållning och uppnå organisatoriska mål.

Vi definierar SI som en uppsättning interpersonella dynamiska färdigheter som alla kan lära sig. IDI ger insikter utan värdebedömningar och ger neutral beskrivande data utan subjektivitet. Med tanke på att olika färdigheter kan passa olika sammanhang, beskriver IDI inte några tendenser som inneboende ”bra” eller ”dåliga”. Därför kan användare känna sig säkra på att IDI stödjer utveckling av styrkor och kontextuell flexibilitet.

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi är grenen inom psykologin som studerar hur människor utvecklas och förändras över tid. Det omfattar olika aspekter såsom kognitiv, social och emotionell utveckling. Utvecklingspsykologi, särskilt Robert Kegans Constructive Developmental Theory, spelar en nyckelroll i att forma den vetenskapliga grunden för IDI, och berikar plattformen med insikter om mänsklig tillväxt, mognad och det invecklade samspelet mellan kognitiv, emotionell och social utveckling. IDI:s kontextdrivna metodik nyttjar sociala interaktioner som en katalysator för kognitiv tillväxt som förbättrar social intelligens genom delade erfarenheter och kunskapsutbyte.

Action Research: En katalysator i IDI Plattformen

IDI följer principerna för aktionsforskning (av bland andra Kurt LewinChris Argyris och Donald Schön), en cyklisk process av handling, reflektion och anpassning för att driva kontinuerliga förbättringar. Denna process speglar IDI:s tillvägagångssätt och ger individer stora möjlighet att själva ta en aktiv roll i sin utveckling att identifiera förbättringsområden, utveckla nya handlingsstrategier, följa upp och kontinuerligt bredda sina interpersonella färdigheter.

Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi fördjupar sig i de mentala processer som ligger till grund för mänskligt beteende, inklusive perception, uppmärksamhet, minne, språk, problemlösning och beslutsfattande. Dessa kognitiva förmågor utgör själva grunden för social intelligens, vilket gör det möjligt för individer att korrekt uppfatta och tolka andras avsikter, känslor och beteenden.

Särskilt Nobelpristagaren Daniel Kahnemans och Amos Tverskys arbeten har byggts in i vår plattform. De betonar vikten av självmedvetenhet, förmågan att dechiffrera sociala signaler och förmågan att anpassa sin kommunikation och beteende därefter.

Kahnemans banbrytande forskning behandlar bland annat de dubbla system som styr mänskliga tankeprocesser. Genom att utveckla individers medvetenhet om både intuitivt, snabbt tänkande och avsiktligt, långsamt tänkande,  hjälper IDI dem att navigera i arbetetslivets komplexa landskap av sociala interaktioner, med ökad medvetenhet och adaptiv respons.

Beteendevetenskaplig forskning

Behaviorism är en psykologisk teori som betonar miljöfaktorers roll i att forma beteende. Med inspiration från behaviorismen ser IDI miljöns betydelse som en viktig faktor som påverkar beteendet.

Genom att fokusera på de beteenden som uppvisas på arbetsplatsen ger IDI individer konkreta insikter om sina egna handlingar och deras inverkan på andra. Detta kontextcentrerade tillvägagångssätt möjliggör riktade insatser för att förbättra social intelligens.

Socialpsykologi

Socialpsykologin studerar de sociala krafter som formar mänskligt beteende och interaktioner mellan människor. Den utforskar hur människors tankar, känslor och beteenden påverkas av andras faktiska, inbillade eller underförstådda närvaro. 

Kärnan i IDI är en djupgående förståelse för socialpsykologi. IDI bygger också på teorier om gruppdynamik, socialt inflytande, mellanmänskliga relationer och organisationspsykologi, vilket ger individer en djupare medvetenhet om och förståelse för den sociala strukturen där de verkar.

Integrering av vetenskapliga principer

I utformningen av vår plattform har vi – genom att kombinera flera perspektiv – skapat ett holistiskt och praktiskt ramverk för att ta itu med människors verkliga problem. Genom att beakta psykologiska faktorer, social dynamik och observerbara beteenden i en avgränsad kontext ger IDI individer möjlighet att öka sin medvetenhet om sig själva och andra, sin förmåga att agera, reflektera och förändra perspektiv, vilket leder till effektivare kommunikation och samarbete i de grupper och organisationer de verkar.

Vår researchprocess

Att bedriva induktiv forskning för att mäta interpersonella färdigheter är en systematisk process. Vi identifierar och säkrar indikatorer för de olika dimensionerna vi mäter och använder endast de indikatorer som ger mest objektiva värden för att beräkna resultaten och ta fram IDI-profilerna. I processen följer vi dessa steg.

Eftersom induktiv forskning ständigt ger ny information att utforska kan vi utveckla nya teorier och perspektiv baserad på vår gedigna erfarenhet av interpersonell forskning på arbetsplatsen.

Detta är ett område vi mer än gärna diskuterar på bredd och djup.

Vid intresse delar vi gärna med oss av våra insikter och rapporter (tekniska rapporter, validitet och tillförlitlighet, etc.)

Kontakta oss om du vill veta mer!

Kontakta oss

En robust vetenskaplig grund som möjliggör ett strukturerat arbetssätt för att vårda social intelligens på arbetsplatsen.

Vår plattform

Lär dig mer om vår plattform och hur den möjliggör kontinuerlig lärande genom att ge individer konkreta insikter om deras handlingar och deras inverkan på andra.

Om IDI

Läs mer om företaget och mer om vår unika utifrån och in metod för medarbetarutveckling.

Byggd för alla i organisationen

Ett holistiskt synsätt på människors utveckling som möjliggör en enad organisationskultur.

Medarbetare

IDI hjälper individer att öka medvetenheten om sig själva och andra samt utveckla förmågan att hantera komplexitet, autonomi och samspel i sociala sammanhang.

Ledare

IDI hjälper ledare att utveckla ett mer medvetet ledarskap som gör det möjligt att omvandla individuell potential till engagerad kollektiv prestation.

Team och grupper

IDI gör det möjligt för grupper att utvecklas med hjälp av ett värdeneutralt gemensamt språk och öka medvetenheten om teamets interpersonella dynamik.

Organisationen

Genom IDI får organisationer bättre förståelse för organisationens interpersonella kultur, vilket kan stärka den organisatoriska medvetenheten.

Rulla till toppen